Trang chủ Lớp học
nhóm trẻ
Nhóm

Trẻ

18 Tháng - 3 Tuổi

Có 1 lớp, mỗi lớp 20 bé

lớp mầm
Lớp

Mầm

3 - 4 Tuổi

Có 1 lớp, mỗi lớp 25 bé

lớp chồi
Lớp

Chồi

4 - 5 Tuổi

Có 1 lớp, mỗi lớp 30 bé

lớp lá
Lớp

5 - 6 Tuổi

Có 1 lớp, mỗi lớp 35 bé